Luni, 11 Decembrie 2023

Spitalul Bolintin


Spitalul Orasenesc Bolintin Vale, este amplasat in zona de nord a judetului Giurgiu. Profilul de activitate al spitalului este asistenta medicala spitaliceasca continua si de zi pentru pacienti de tip acut si asistenta medicala ambulatorie specialitati clinice si paraclinice, deservind o populatie de circa 90 mii locuitori, dispersati pe raza a 15 localitati. Regimul de lucru este de 24 ore/zi, 365 zile/an.

Conditii internare, drepturi si obligatii pacienti

Conditii de internareCONDIŢII GENERALE DE INTERNARE:§Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau
Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu;
§Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;§Buletin de identitate sau Cartea de identitate, original şi xerocopie;§Carnet de sănătate;În cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere.CONDIŢII GENERALE PENTRU ACORDAREA CONSULTAŢIILOR ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI:§Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate;§Carnet de sănătate;§Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;§Buletin de identitate sau Cartea de identitate
- pentru copii: Certificatul de naştere;

§Pentru eliberarea concediului medical:
- adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care a
beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
- formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul).

 

INFODrepturile pacientului:

 1. Pacienţii au dreptul la îngrijirea sănătăţii la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice;
 2. Pacienţii au dreptul la adresabilitate liberă la asistenţa medicală, conform prevederilor legale;
 3. Pacienţii au dreptul de a cunoaşte identitatea, statutul profesional şi calificarea celor care asigură serviciul de sănătate;
 4. Dreptul de a fi informaţi în legătură cu starea sănătăţii lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul şi prognoza afecţiunii;
 5. Informaţiile trebuiesc comunicate pacienţilor într-o manieră adecvată capacităţii lor de înţelegere. Dacă pacientul nu vorbeşte limba oficială, trebuie să existe mijloace de traducere.
 6. Dreptul de a fi informat şi de a lua o decizie referitoare la efectuarea unor activităţi de cercetare/învăţământ care implică persoana sa;
 7. După ce au fost informaţi asupra tratamentului pacienţii au dreptul să-l accepte sau să-l refuze;
 8. Când pacienţii sunt incapabili să-şi exprime voinţa şi este necesară intervenţia medicală de urgenţă consiţământul poate fi presupus dacă nu există elemente exprimate anterior de pacient, care să ateste refuzul consiţământului.
 9. În cazul pacienţilor fără discernământ consiţământul este exprimat în scris de aparţinătorul sau reprezentantul legal.
 10. Pacienţii au dreptul de a fi informaţi asupra facilităţilor de care dispune spitalul pentru asistenţă personală, siguranţa şi confortul său;
 11. Dreptul pacientului la intimitate şi la confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate de afecţiunea sa;
 12. Pacienţii cu indicaţii speciale, au dreptul de a avea în apropiere şi de a participa la îngrijirea lor, o rudă sau o persoană apropiată pe durata spitalizării lor;
 13. Pacienţii au dreptul de a fi vizitaţi cu condiţia respectării programului de vizită stabilit de conducerea spitalului şi de fiecare secţie în funcţie de specificul său;
 14. Pacienţii au dreptul să primească la cerere servicii religioase;
 15. Dreptul la continuitatea îngrijirilor.
 16. Bolnavii care necesită investigaţii sau consultaţii suplimentare pot beneficia de aceste servicii.
 17. Pacienţii au dreptul de a li se examina şi rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă, promptă şi de a fi informaţi asupra rezultatului.

INFO - Obligaţiile pacientului:

 1. Bolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte pe durata internării ţinuta regulamentară de spital;
 2. Este interzisă circulaţia bolnavilor în alte secţii decât cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care necesită investigaţii;
 3. Bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară în ţinuta de spital, fiind interzisă circulaţia pe străzi sau în parcuri în astfel de ţinută;
 4. Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului;
 5. Bolnavii internaţi sunt obligaţi să respecte regulamentul de ordine interioară al spitalului şi al secţiei;
 6. Pacienţii sunt datori să respecte unitatea sanitară, personalul medical şi de îngrijire precum şi pe ceilalţi pacienţi;
 7. Respectarea ordinei şi liniştii, păstrarea curăţeniei în saloane, sala de mese, coridoare;
 8. Nu se permite tulburarea liniştei, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului;
 9. Introducerea si folosirea în instituţie de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului şef de secţie.

INFORMARE ASIGURATI

Cum demonstrez calitatea de asigurat?


Calitatea de asigurat trebuie demonstrata furnizorilor de servicii medicale la cererea acestora, in momentul in care ai nevoie de servicii medico-farmaceutice.
Calitatea de asigurat poate fi demonstrata dupa cum urmeaza:

Daca sunt salariat

Adeverinta eliberata de angajator pe propria raspundere din care sa reiasa ca ti se retine si vireaza contributia la FNUASS.

Daca sunt persoana fizica autorizata (PFA)

Dovada ultimei plati la FNUASS.

Daca nu am venituri (ma incadrez in categoria Persoanelor Fizice fara Venit)

Trebuie sa ai achitata la zi contributia la FNUASS (5.5% din salariul minim brut pe economie). Pentru a plati, te prezinti la: CAS Gr.

Dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care ai platit.

Daca sunt pensionar

Ultimul talon de pensie.

Daca sunt somer

Un act doveditor din care sa reiasa ca detii calitatea de somer (eliberat de AJOFM).

Daca beneficiez de ajutor social

Un act doveditor din care sa reiasa ca detii calitatea de asistat social (eliberat de primarie).

Daca intru in categoria persoanelor cu dizabilitati

Un act doveditor in acest sens, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act.

Daca platesc optional asigurarea de sanatate (cetatean roman cu domiciliul in strainatate)

Dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care ai platit.

Daca ma incadrez intr-o lege speciala (Decretul Lege 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.)

Un act doveditor in acest sens, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act.

 

Informatii pentru persoanele asigurate facultativ

Persoanele care se asigura facultativ beneficiaza de pachetul de servicii medicale in asistenta medicala primara care cuprinde atat servicii medicale pentru situatii de urgenta, depistarea de boli cu potential endemo-epidemic, supravegherea gravidei, cat si imunizari conform programului national de imunizari.

In cadrul serviciilor medicale pentru situatiile de urgenta, persoanele care se asigura facultativ beneficiaza de anamneza, examen clinic si tratament, precum si de trimitere, pentru cazurile care depasesc competenta medicului de familie, catre medicul de specialitate sau pentru internare in spital, dupa caz. Serviciile medicale pentru situatiile de urgenta se acorda in cabinetul medicului de familie, in cadrul programului de lucru stabilit, iar in afara acestui program - in centre de permanenta. In localitatile rurale in care nu sunt organizate centre de permanenta serviciile de urgenta se acorda prin intermediul serviciilor medicale specializate publice de urgenta si transport sanitar (ambulanta).

Pachetul de servicii medicale acordate in ambulatoriul de specialitate pentru aceasta categorie de persoane cuprinde consultatie medicala pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic, consultatia medicala initiala pentru constatarea situatiei de urgenta si tratamentul acesteia, servicii medicale acordate copilului cu varsta cuprinsa intre 0 si 18 ani, aceste ultime doua tipuri de servicii fiind oferite si in pachetul de medicina dentara.

Persoanele asigurate facultativ beneficiaza si de pachet de servicii medicale spitalicesti, acestea fiind urgentele medico-chirurgicale sau orice alte situatii in care este pusa in pericol viata pacientului si bolile cu potential endemo-epidemic pana la rezolvarea completa a cazului.

 

 

INREGISTRARI si CODIFICARI PENTRU EXTERNARE

1.Inscrierea in FO a procedurilor o face :
a.Medicul curant raspunde de corectitudinea INTOCMIRII FOCG/FSZ IN TOATE CASUTELE PREVAZUTE DE FORMULARUL TIPIZAT; acest lucru este obligatoriu pentru raportarea de catre spital si validarea cazului in circuitul SNSPMS – Casa de Asigurari ; se vor nota obligatoriu procedurile chirurgicale, toate interventiile chirurgicale concomitente sau ulterioare, cu consemnarea protocolului operator in FO si Registrul de Priotocoale operatorii , in primele 12 ore de la interventie. Se vor consemna zilnic evolutia si in idicatiile de tratament punctual , ordonat clar si complet, fara prescurtari sau simplificari la rubrica tratament; se va consemna epicriza de etapa unde este cazul si epicriza de externare si introducerea EI IN SISTEMUL INFORMATIC LOCAL PENTRU GENERAREA AUTOMATA A Scrisoarii medicale electronice si biletului de iesire cu decont , inregistrate in din baza de date DRG.Pe aceste date se pot determina corect si indicatorii de performanta.
b.Asistenta introduce procedurile care le face in fisa de proceduri a sectiei (injectii, administrare de medicatie,evaluari de sanatate si de ingrijiri, recoltari, pansamente, instruirea pacientului, transportul pacientului, procedurile anestezie , terapie intensiva etc); acestea sunt esentiale pentru INCADRAREA CORECTA A CAZULUI IN VALOAREA de complexitate ADECVATA in DRG;
c.Medicii chemati in consulturi le vor consemna si parafa in FO Medicul/asistenta radiologie care certifica/efectueaza investigatiile paraclinice (radiologie / laborator) va inscrie codul acestor proceduri.
2.Raportarea electronica a pacientilor inscrisi in baza de date DRG si SZ cu completarea rubricilor cu codurile de proceduri aplicate bolnavului in parcursul episodului de spitalizare , in FO electronica -o face registratoarea, statisticiana, in baza celor scrie in foaia de observatie.
a.Operatorul date statistica- are obligatia de a refuza la externare FO incomplete - ,,foaie goala,,- cu examen clinic obiectiv lipsa sau incomplet, cu proceduri necompletate, protocol operator lipsa, epicriza lipsa .
b.Medicul Sef de Sectie are obligatia si responsabilitatea de a controla le externare completarea FO.
c.Raportarea electronica a FO se face in ziua externarii.
d.Transmiterea datelor catre Statistica se face cel tarziu in data de 1 a lunii urmatoare, ora 12.00.
OBLIGATII:
1.MEDICUL SEF DE SECTIE
a.– verifica completarea datelor in FO in momentul semnarii Biletului de Iesire.
b.– intocmeste un formular centralizator de proceduri specific sectiei care va fi completat de toti cei in cauza.
2.MEDICUL CURANT – efectueaza si verifica codificarea DRG
3.MEDICUL CURANT, REZIDENT, STAGIAR dupa caz – codifica procedurile care le efectueaza medicii (operatii, consulturi, etc)
4.ASISTENTA MEDICALA – codifica procedurile care le efectueaza zilnic la pacient – acestea certifica munca asistentei;
5.REGISTRATOAREA SECTIE, sau dupa caz, STATISTICIANUL DRG spital– Inscrie in FO electronica – in calculator datele din FO, respectiv codurile (completate de cei de mai sus).
 

 

PROCEDURA DE LUCRU PENTRU INTERNARE

INTERNAREA DE URGENTA

Conform legii asigurarilor de sanatate, toti pacientii cu domiciliul in Romania beneficiaza de asistenta medicala de urgenta gratuita.

Serviciile medicale sunt decontate de catre CNASpe perioada de urgenta, indiferent daca pacienţii au sau nu calitatea de asigurat.

În cazul pacienţilor neasiguraţi încetarea / continuarea starii de urgenta este certificata de medicul curant, este inscrisa in FO si vizata de seful de sectie.

Pacientul neasigurat trebuie informat de incetarea starii de urgenta si de obligativitatea de a-şi clarifica situatia conform cu procedura de mai jos.

Mentinerea acestuia in spital se face doar pe cu condiţia plăţii cheltuielilor de spitalizare in afara perioadei de urgenta in baza unui “Angajament de plata” semnat de bolnav si contrasemnat de medicul curant. Angajamentul de plata se va depune de către asistenta şefă la oficiul juridic, cu adresa de inaintare inregistrata la registratura spitalului.

INTERNAREA IN SPITALIZARE PROGRAMATA – CONTINUA / DE ZI

Medicul curant are următoarele obligatii:-Solicita biletul de trimitere de la medicul de familie. -Informeza pacientul despre diagostic si procedurile care urmeaza sa fie efectuate.-Informeaza pacientul privind capacitatea spitalului de a asigura costurile tratamentului medical pe baza LISTEI DE ASTEPTARE.

In cazul in care pacientul nu este de acord cu inscrierea pe lista de asteptare el se poate interna si va suporta costurile de medicamente si materiale sanitare. In acest caz, la de internare, va semna o declaratia pe proprie raspundere prin care isi asuma aceste cheltuieli.

Pacientul :a. cu domiciliu in judetSe prezinta la biroul de internari cu :-Actul de identitate-Biletul de internare semnat de medicul din ambulator-Dovada calitatii de asigurat (la biroul de internari este accesibila baza de date cu asiguratii CJAS ). b. cu domiciliu in alte judete Se prezinta la biroul de internari cu :-Actul de identitate-Biletul de internare semnat de medicul din ambulator-Obligatoriu dovada calitatii de asigurat eliberat de CJAS de domiciliu sau adeverinta de la locul de munca cu mentiunea ca s-a platit contributia la C.A.S.Biroul de internari :-Confirmă calitatea de asigurat .-Daca pacientul NU se regaseste in baza de date, sau NU poate prezenta dovada calitatii de asigurat va semna ANGAJAMENTUL DE PLATA (prin acest document pacientul se angajeaza sa prezinte in timp util dovada calitatii de asigurat sau sa achite cheltuielile de spitalizare); pentru unele cazuri deosebite, este suficienta notificarea în foaia de observaţie ca pacient "neasigurat/angajament de plata", cu obligativitatea clarificarii situatiei pana la externare.-Va preda in data de 25 ale lunii toate Angajamentele de plata catre Oficiul juridic cu adresa de inaintare conform modelului anexat;-Arhiveaza dovada calitatii de asigurat;-Daca dovada este prezentata in timpul spitalizarii sau dupa externare (in luna in care bolnavula fost externat), la Cam garda sau internare, dupa operarea in FO electronica a schimbarii calitatii de asigurat, dovada se arhiveaza;-Daca dovada de asigurat este prezentata in perioada urmatoare lunii in care bolnavul a fost externat, dupa operarea in FO electronica a calitatii de asigurat biroul de internari o va trimite biroului contabilitate pentru ca neasiguratul sa fie scazut din evidentele contabile.-Asista pacientul in a completa " Declaratia pe proprie raspundere" privind inscrierea pe lista de asteptare.

ANGAJAMENTUL DE PLATA.

Prin acest document pacientul se angajeaza:-sa prezinte in timp util dovada calitatii de asigurat sau-sa achite cheltuielile de spitalizare, daca nu poate face dovada calitatii de asigurat.Prezentarea dovezii calitatii de asigurat se face in timpul spitalizarii sau dupa externare fara a depasi luna calendaristica a zilei externarii.

Dovada de asigurat se depune la asistenta sefa care are obligatia de a o transmite la statistica sau atasa in FO.

In sectie – Bolnavului neasigurat ajuns in sectie i se recomanda sa prezinte dovada de asigurat pe timpul internarii. Asistenta sefa va trimite la statistica dovada de asigurat, unde va urma procedura prezentata mai sus. La fel va proceda cu dovada de asigurat primita dupa externarea bolnavului.

Serviciul de statistica – Pana la data de 25 ale fiecarei luni verifica in baza de datea spitalului situatia neasiguratilor din luna precedenta, confruntind-o cu situatia validarilor primita de la SNSPMS. Dupa ce pune de acord cele doua situatii, intocmeste un tabel (conform anexei) pe care il inainteaza atitbiroului contabilitate, in vederea inregistrarii neasiguratilor in evidentele contabile, cit si Oficiului juridic pentru urmarirea si recuperarea debitelor.Biroul Contabilitate – Procedeaza la inregistrarea in contul sintetic si analitic de Debitori a neasiguratilor in baza tabelului primit de la Serviciul de statistica.Opereaza incasarile de la bolnavii neasigurati si comunica trimestrial Oficiului juridic situatia bolnavilor ramasi neasigurati.Opereaza scoaterea din evidenta a bolnavilor neasigurati care au prezentat ulterior dovada de asigurat, in baza dovezii primite de la Biroul de internari. Ca si document justificativ de inregistrare, anexeaza o copie a acestei dovezi, originalul predându-l la sectie pentru a se ataşa Foii de observatie a bolnavului.Oficiul /consilierul juridic – Procedeaza la intocmirea formelor legale de urmarire a bolnavilor neasigurati pentru recuperarea debitelor, in baza comunicarilor de la Serviciul Statistica, respectiv de la Serviciul Contabilitate.

OBLIGATII

 1. MEDICUL CURANT IN AMBULATORUL DE SPECIALITATE
  1. Comunica pacientului toate informatile necesare privind diagnosticul, investigatiile necesare pentru precizarea diagnosticului, si manevrele terapeutice.
  2. Informeaza pacientul privind capacitateaspitalului de a asigura costurile tratamentului medical pe baza LISTEI DE ASTEPTARE. In cazul in care pacientul nu este de acord cu inscrierea pe lista de asteptare, el se poate interna si va suporta costurile de medicamente si materiale sanitare. In acest caz va semna o declaratia pe proprie raspundere prin care isi asuma aceste cheltuieli.
  3. Comunica pacientului necesitatea de a fi asigurat, si optiunile legate de calitatea de asigurat.
  4. Completeaza biletul de internare;
 1. CAMERA DE GARDA /DE INTERNARI
Verifica existenta documentelor necesare internarii:-Carte de identitate-Bilet de internare-Document care atesta calitatea de asigurat, sau Angajamentul de plata-Declaratie pe proprie raspundere privind inscrierea pe lista de asteptareProceduri:
  1. Verifica atestarea calităţii de asigurat si inscrie in FO daca pacientul este asigurat/neasigurat. Registratoarea de la biroul de internari va inscrie citet si corect datele pasaportale.
-Pentru pacientii din judet, daca nu au o dovada scrisa a calitatii de asigurat,prin confruntare cu baza de date privind asiguratii furnizata de CJAS.-Pentru pacientii din alte judete sau pacientii care nu sunt regasiti in baza de date prin verificarea adeverintei care dovedeste calitatea de asigurat, eliberata de CJAS.
  1. Daca pacientul, in momentul internarii, NU poate prezenta dovada calitatii de asigurat, va semna ANGAJAMENTUL DE PLATA.
  2. Arhiveaza ANGAJAMENTUL DE PLATA sau documentele doveditoare a calitatii de asigurat.
  3. Inscrie pe FO dupa caz: adeverinta sau angajament de plata.
  4. Pentru pacientii neasigurati, care in cursul internarii sau in cursul lunii calendaristice a datei externarii, prezinta dovada calitatii de asigurat, eliberata de CJAS, registratoarea va corecta/anula inscrierea in FO.
  5. Informeza biroul de statistica privind modificarea statutului de asigurata pacientilor externati (daca este cazul).
  6. Prezinta pacientului "Declaratia pe proprie raspundere privind inscrierea pe lista de asteptare", unde este cazul.
 1. SECTIILE CLINICE
  1. Medicul sef de sectie are obligatia:
-Stabileste, in cadrul colectivului, care sunt materialele sanitare si medicamentele care trebuie sa le achizitioneze pacientul in vedereaasigurarii asistentei medicale, pentru fiecare categorie de afectiuni. -Se asigura ca aceste costuri sunt comunicate pacientului la internare de catre medicul curant din ambulatorul de specialitate. -Se asigura ca nu se creaza discriminari intre pacienti.
  1. Asistenta sefa:
-urmareste la fiecare FO daca este inscrisa de catre biroul de internari prezenta documentului care atesta calitatea de asigurat sau angajamentul de plata.-Preda la biroul de internari sau ataseaza in FO dovada calitatii de asigurat care a fost prezentata de pacientul internat.-Se asigura ca in FO se arhiveaza "Declaratia pe proprie raspundere privind inscrierea pe lista de asteptare", unde este cazul.
 1. SERVICIUL DE STATISTICA – Pina la data de 25 ale fiecarei luni verifica in baza de datea spitalului situatia neasiguratilor din luna precedenta, confruntând-o cu situatia validarilor primita de la SNSPMS. Dupa ce pune de acord cele doua situatii, intocmeste un tabel (conform anexei), pe care il inainteaza atâtBiroului Contabilitate in vederea inregistrarii neasiguratilor in evidentele contabile, cit si Oficiului juridic pentru urmarirea si recuperarea debitelor
 1. SERVICIUL CONTABILITATE – Procedeaza la inregistrarea in contul sintetic si analitic de Debitori a neasiguratilor in baza tabelului primit de la Serviciul de statistica. Opereaza incasarile de la bolnavii neasigurati si comunica trimestrial Oficiului juridic situatia bolnavilor ramasi neasigurati. Opereaza scoaterea din evidenta a bolnavilor neasigurati care au prezentat ulterior dovada de asigurat,in baza dovezii primite de la Biroul de internari. Ca si document justificativ de inregistrare anexeaza o copie a acestei dovezi, originalul predindu-l la sectie pentru a se pune in Foaia de observatie a bolnavului.
 1. OFICIUL JURIDIC – Procedeaza la intocmirea formelor legale de urmarire a bolnavilor neasigurati pentru recuperarea debitelor, in baza comunicarilor de la Serviciul Statistica, respectiv de la Biroul Contabilitate.
 1. BIROUL ARHIVA – Arhiveaza lunar documentele prezentate de biroul de internari

 

SPITAL Orasenesc Bolintin Vale Giurgiu

PROCEDURA FEED-BACK PACIENTI DIN MATERNITATE

Va multumim pentru increderea pe care ne-ati acordat-o apeland la serviciile noastre; ne simtim onorati si totodata motivati pentru a continua dezideratul de a forma o retea privata de sanatate performanta atat prin dotarile tehnologice aflate la cele mai inalte standarde cat si printr-o comunicare eficienta si plina de caldura pe care o promovam fata de pacientii nostrii.

Suntem pregatiti sa ingrijim fiecare pacient cu excelenta si cu toata dedicatia.

Pentru imbunatatirea permanenta a serviciilor, va rugam sa aveti amabilitatea de a evalua gradul in care serviciile noastre indeplinesc exigentele si asteptarile dumneavoastra.

Va rugam sa evaluati pe o scala cu note de la un minim de1 pana la 5, personalul nostru atat in ceea ce priveste profesionalismul medical cat si in ceea ce priveste comunicarea, modul de adresare si de comunicare, etc

Daca doriti sa caracterizati cu alte cuvinte sau sa faceti comentarii privind echipa noastra va rugam completati spatiile libere.

1.Caracterizarea personalului medical al Sectiei Obstetrica-Ginecologie:

Activitate medicala1112131415

Comunicare1112131415

Alta descriere:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

2.Caracterizarea personalului medical al Sectiei Anestezie-Terapie Intensiva:

Activitate medicala1112131415

Comunicare1112131415

Alta descriere:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

3.Caracterizarea personalului Sectiei Neonatologie:

Activitate medicala1112131415

Comunicare1112131415

Alta descriere:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

4.Carea este parerea dumneavoastra despre promovarea alimentatiei naturale sustinuta de personalul maternitatii?

1 foarte buna1 buna1 satisfacatoare1 nesatisfacatoare1 alta descriere………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.Cum ati caracteriza activitatea personalului maternitate:

Disponibilitate1112131415

Promptitudine1112131415

Comunicare1112131415

Calitatea informatiilor furnizate1112131415

6.Cum ati caracteriza comunicarea/interactiunea cu PERSONALUL DE INGRIJIRE:

Disponibilitate1112131415

Promtitudine1112131415

Comunicare1112131415

Calitatea informatiilor furnizate1112131415

7.Care sunt domeniile de activitate, din cadrul maternitatii, asupra carora credeti ca ar trebui sa ne indreptam o atentie suplimentara?

1 dotare tehnica1 curatenie, igiena1 personal1sistem de administrare1 comunicare

1 dotari din rezerve1 servicii cattering 1 altele……………………………………………………………………………….

8.Care este sursa prin intermediul careia ati aflat de NOI?

1 forumuri/retele de socializare1 mass-media1 recomandari directe (prieteni, colegi, rude etc.)

1 site-uri medicale1 medicul curant1 altele…………………………………………………………………………………….

9.Ce v-a determinat sa apelati la serviciile noastre?

1 medicul meu lucreaza la Sp Bolintin1 confortul din spatiile de cazare1 sentimentul de siguranta

1calitatea serviciilor

1 altele……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Criticile dumneavoastra ne vor ajuta sa crestem permanent standardele de calitate a serviciilor pe care le oferim. Va multumim pentru increderea si timpulacordat completarii acestui chestionar.

SPITALUL ORASENESC BOLINTIN VALEJUDETUL GIURGIU

Oras Bolintin Vale, Str.Intrarea Republicii nr .5

Tel/fax 0246 273049, 0246 273535;e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. website : spitalulbolintin.ro / www.spitalulbolintin.ro
 
PROTOCOL CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACTIEI PACIENTILORLABORATOR ANALIZE MEDICALE/LABORATOR IMAGISTICANume _________________________________Adresa ______________________________________________________________Telefon ___________________________1.Dati o nota de la 1 la 5 modului de adresare a personalului medical:

____ 1____2____3____4____5

2.Dati o nota de la 1 la 5 modalitatii de recoltare:

____ 1____2____3____4____5

3.Dati o nota de la 1 la 5 calitatii rezultatelor obtinute;

____ 1____2____3____4____5

 

4.Dati o nota de la 1 la 5 preturilor practicate:

____ 1____2____3____4____5

5.Ce calitati ati remarcat la angajati nostrii?:
 

6. Dati o nota de la 1 la 5 confortului locatiei:____ 1____2____3____4____5

7.Dati o nota de la 1 la 5 promptitudinii cu care ati primit rezultatele analizelor medicale:____ 1____2____3____4____5

8 . Daca veti avea nevoie de alte analize veti apela din nou la serviciileSpitalului Orasenesc Bolintin Vale

 
9. Dati o nota de la 1 la 5 impresiei generale pe care v-a lasat-o Spitalul Orasenesc Bolintin Vale.

____ 1____2____3____4____5

10. Sugestii pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de Spitalul Orasenesc Bolintin Vale.

 

 

 

 

Internare interventii chirurgicale/nasteri

Este necesar un repaus alimentar si de lichide de minim 6 ore de la momentul programarii interventiei dumneavoastra. Internarea in spital se va realiza inainte cu 2 ore...
Vezi mai multe...

Contact spital

Folosiţi formularul de contact pentru a afla orice informaţie doriţi să aflaţi. Veţi fi contactat(ă) cât mai curând posibil cu toate detaliile solicitate de către dumneavoastră...
Vezi mai multe...